A A A
Červeno hnedý CII Jaspis SFI keď doba, počas ktorej sa venujem chovom jaspisových farebných kanárikov, je pomerne krátka, rád by som prostredníctvom stránky iFauna, prezentoval svoje doterajšie skúsenosti. Nie každý vie, ako a kde vlastne začala myšlienka, vyšľachtiť jaspisového farebného kanárika (FK). Už dávno pred rokom 2000, sa španielski chovatelia začali zaoberať myšlienkou vyšľachtenia nového druhu FK. Doviedla ich k tomu skutočnosť, že už v 70-tych rokoch 20-tého storočia sa v Španielsku objavili kanáriky (podobné jaspisovým), ktoré časom zanikli a neboli o nich žiadne záznamy. Dovolím si za týmto účelom odcitovať niekoľko viet z článku „Nová transmutace u kanárů“ z časopisu Nová EXOTA č. 9/2006, kde na str. 22-23, Dr. Engelbreclt Wilken uvádza preklad zo španielskeho časopisu Pa Jaros: „ Ide o úplne novú mutáciu kanárikov, či lepšie povedané, o novú transmutáciu.“ Ako sa ďalej v článku uvádza: „Mutácia je požičaná od nášho (rozumej európskeho) stehlíka čížavého (Carduelis spinus), ale musela sa najskôr prešľachtiť u príbuzného druha – čižíka žltobruchého (Carduelis xanthogaster) alebo u čižíka juhoamerického (Carduelis magellanica). To bolo možné vďaka spriaznenosti obidvoch druhov. Obidva druhy majú žltú lipochrómovú farbu. Na začiatku tohto kríženia sa plodnosť zdala veľmi nízka – z dvadsať krížených samcov sa získali len dve oplodnené vajíčka, z ktorých bolo odchované jedno mláďa pastelové a druhé s klasickým melanínom“. Pomocou zmieneného juhoamerického čížika, bolo možné jedno i dvojfaktorovú mutáciu preniesť na farebného kanárika, lebo mutácie boli dostatočne plodné.

Bielo čierny jaspis SFÚspechy v šľachtení tohto FK sa pripisujú španielskym chovateľom Guillermovi Cabrerovi a José Antonio Abellánovi Banosovi. Článok ďalej pokračuje: „V roku 2003 v Španielsku José Antonio Abellán Banos úspešne odchoval v generácii F3 dominantne pastelového FK sýtej žltej farby, ktorý sa geneticky správal ako kanárik. Bol plodný a všetky vajíčka týchto vtákov boli oplodnené a mláďatá sa liahli normálne. Boli to vtáky rôzne zelené a dominantne pastelové. Vo štvrtej generácii (F4), vtáky vo fenotype už vykazovali vlastnosti kanárika, ako aj v genotype (na 93,75%)“.

Bielo hnedý Jaspis spreduTým, že pri šľachtení tohto FK došlo k medzidruhovému kríženiu (dvoch čížikov medzi sebou), nehovoríme o mutácii, ale o transmutácii. Najlepšie sa osvedčilo kríženie s juhoamerickým čížikom, lebo potomstvo bolo plodnejšie.

Dominantne pastelový kanárik, s dvojitým pastelovým faktorom, má tú vlastnosť, že zriedený melanín je takmer úplne, nie len v perí, ale i v pazúrikoch a zobáku. Na druhej strane má dvojité zriedenie u všetkých čížikov za následok len sivé krídla (nemá to nič spoločné so sivo krídlymi FK, okrem zhody náhod). Práve dominantnosť týchto vtákov je perfektne vidieť na krídelných perách, ktoré majú podtón červený, oranžový alebo žltý (bledý), podľa toho, akú lipochrómovú farbu má jaspisový kanárik. Ako sa ďalej uvádza: „... Tento jav je silnejší (transverzálny – idúci priečne) v zriedení pier, pričom sa dvojitý faktor javí u dominantného pastelového vtáka, ako koncentrická redukcia melanínu celého pera, avšak okraj pera zostáva tmavší.“

Z uvedeného vyplýva, že keď na jednej strane FK mozaikové, slonovinové, saténové, pastelové a sivo krídle patria medzi mutácie typu s viazanosťou na pohlavie, jaspisové FK patria medzi mutácie dominantného typu a teda viazanosť na pohlavie je tu vylúčená. I keď majú v sebe pastelový faktor, na rozdiel od sivo krídlych, s ktorými niektorí chovatelia jaspisové kanáriky stotožňujú, patria tieto FK medzi mutácie dominantného typu.

Červený achát mozaikový Jaspis CI-93 bodovTak, ako to bolo vyššie popísané, jaspisové FK boli vyšľachtené medzidruhovým krížením a  neboli vyšľachtené zo sivo krídlych FK, ako to nepretržite tvrdí jeden pán a tým zavádza chovateľskú verejnosť. Nebyť medzidruhového kríženia, nedošlo by k vyšľachteniu FK s dvojitým pastelovým faktorom a kresba, ktorá sa vo svetle javí ako drahokam s názvom jaspis, či ametyst (ako to nazvali Taliani), by sa nebola objavila. Týchto vtákov som si do svojho chovu zakúpil v roku 2009. I keď nemôžem tvrdiť, že som s týmito FK nadobudol chovateľské skúseností, za jeden rok chovu sa to ani nedá, môžem potvrdiť, že sú to vtáky veľmi pekné, prítulné a krotké. Doslova mi pripomínali časy, keď som choval stehlíkov čížavých, že správanie jaspisových FK sa veľmi podobá práve stehlíkom čížavým. Sú zvedavé a nebojácne, hlavne tie, ktoré sa nachádzajú vo voliérach, sú schopné vám pri kŕmení priletieť rovno na ruku.

Majster Európy žltý achát mozaikový CI jaspisZaujímavý je aj ich chov, ktorý vyplýva z ich dominancie. Tým, že sú to vtáky dominantné, vždy pri akejkoľvek kombinácii s inými FK, sa liahnu minimálne jednofaktorové. I pri spojení s neklasickým melanínovým FK sa liahnu jaspisové FK, čo sa nedá tvrdiť o ostatných neklasických melanínových vtákoch. Z dôvodu, že som si nezabezpečil dostatočný počet samíc v klasickom melaníne k jaspisovým jednofaktorovým (SF) samcom, bol som nútený využiť z môjho chovu jednu samicu pastelovú a jednu samicu topasovú. V spojení s pastelovou samicou som mal potomstvo 50% jaspisových FK (SF) a 50% klasických melanínových FK bez náznaku pastelového faktoru. Vo fenotype nebol pastelový faktor viditeľný u klasických melanínových potomkov. V genotype však všetky samce, klasické melanínové, by mali byť štepiteľné na pastelové, na základe zákona o recesívnej mutácii s viazanosťou na pohlavie. To isté bolo v spojení s topasovou samicou, kde potomstvo bolo 50% jaspisových SF a 50% FK s klasickým melanínom. Ani jeden FK nebol topasový. Čo sa týka štepiteľnosti týchto vtákov, tá sa prejaví len na mutáciu topas. Žiaden z odchovaných nejaspisových FK (ako v prvom, tak i v druhom prípade) nebude štepiteľný na jaspisových FK čo vyplýva zo zákona mutácie dominantného typu. U potomkov, od topasovej samice, som v klasickom melaníne dosiahol všetkých FK v rade čiernom so širokým tmavým čiarkovaním i napriek tomu, že samica bola radu achátového. Z uvedeného mi vyplýva, že jak pastelový, tak i topasový FK sa voči jaspisovému FK správajú recesívne. ME červený achát CII jaspis SFTeda podľa uvedeného zistenia, že jaspisové FK patria do mutácie dominantného typu, z genetického hľadiska budeme odchovávať pri spojení:

1. 1,0 klasický melanín x 0,1 jaspisový SF (alebo opačne) Potomstvo bude: 50% homozygotný klasický melanín 50% jaspisové SF

2. 1,0 jaspisový SF x 0,1 jaspisový SF Potomstvo bude : 25% homozygotný klasický melanín 50% jaspisové SF 25% jaspisové dvojfaktorové (DF)

3. 1,0 jaspisový DF x 0,1 jaspisový SF (alebo opačne) Potomstvo bude : 50% jaspisový DF 50% jaspisový SF

4. 1,0 jaspisový DF x 0,1 klasický melanín (alebo opačne) Potomstvo bude : 100% jaspisový SF

5. 1,0 jaspisový DF x 0,1 jaspisový DF Potomstvo bude : 100% jaspisové DF ?

Jaspisové dvoj faktorové vo veku 3 dniPrečo v prípade č. 5 som dal výsledok s otáznikom ? Vychádzajúc zo skúseností, u dominantne bielych FK, že pri spojení samca i samice dominantne bielych dochádza k letálnemu faktoru, teda usmrteniu embryí už vo vajíčku, predpokladám, že toto sa bude diať i u jaspisových FK, ak nie vo všetkých prípadoch, tak určite vo väčšine vajíčok budú embrya odumreté. Nemám to odskúšané, netvrdím to na 100%, ale predpokladám, že z genetického hľadiska tu k značnému odumieraniu zárodkov, pri takomto spojení, môže dochádzať.

To, že sa jaspisové kanáriky tešia veľkému záujmu zo strany chovateľov, je nesporný fakt. Svedčí o tom skutočnosť, že ešte tieto vtáky nie sú uznané v rámci C.O.M. a už 75 registrovaných chovateľov vo svete sa zaoberá ich chovom. Presviedča ma o tom založenie Európskeho klubu jaspisových FK pod názvom „Club Européen du canari jaspe“, ktorý vznikol v roku 2009 a ktorý združuje práve 75 členov z Belgicka, Holandska, Talianska, Španielska, Francúzska, Portugalska, Luxemburska, Slovenska a Argentíny. Tento klub každoročne usporadúva majstrovstva Európy jaspisových kanárikov a vyhlasuje Majstra Európy. V tomto roku to už budú tretie majstrovstva, ktoré sa budú konať vo Francúzsku v Bordeaux. Medzi najlepších chovateľov patrí, a veľké úspechy u týchto FK dosahuje, Jean Paul GLÉMET z Francúzska, ktorý je zároveň sekretárom tohto klubu. Prezidentom klubu je Patrice HERY, čestným prezidentom je José ABELLAN („otec“ jaspisových FK), pokladníkom je Jean Claude DUFFOURC a zakladajúci člen klubu je Michel DARRIGUES. Podrobnosti o tomto klube, s možnosťou prihlásenia sa za člena klubu, nájdete na www.kanariky-09.eu Keďže chovateľov týchto vtákov, oproti iným mutáciám FK, je pomerne málo, bol by som rád, keby sa mi podarilo zaviesť na Slovensku evidenciu chovateľov tejto transmutácie.

Jaspisové FK sú momentálne vyšľachtené a vystavované, na európskych výstavách, v rade čiernom, achátovom, hnedom a izabelovom a to jedno i dvojfaktorové. Je to novo vyšľachtený farebný kanárik, ktorý má ešte niektoré nedostatky, ako som mal možnosť zistiť z porovnania tých, ktorých mám vo svojom chove s tými, ktoré sú vystavované na Európskych výstavách. Hlavne z tej poslednej, ktorá sa konala v roku 2010 v Belgicku, kde spomedzi 3000 vystavených FK bolo 150 jaspisových, ma doviedlo k myšlienke, že u týchto vtákov, okrem kmeňovej knihy, ktorú si vediem podrobne už niekoľko desiatok rokov, budem viesť i rodokmeň jaspisových FK, aby prípadní budúci chovatelia týchto vtákov, i ja, sme mohli mať dokonalý prehľad, od ktorého chovateľa vtáky pochádzajú a akí boli ich predkovia. Presne tak, ako sa vedú rodokmene u králikov a hydiny. Teda chovateľ, ktorý si odo mňa zabezpečí jaspisových vtákov, bude mať presnú evidenciu 4-5 rokov dozadu.

Dvojfaktorové jaspisové 12 dníAko členovi Európskeho klubu mi došlo hodnotenie v jednotlivých farebných rázoch jaspisových FK. V tomto hodnotení je poukazované na klady i  nedostatky a to jak u jedno, tak i dvojfaktorových. Najlepšie hodnotený jaspisový FK dosiahol 93 bodov spomedzi jednofaktorových. V čiernom rade (SF) je konštatované, že kanáriky majú dobre zoxidovanie až do rohovky, ale dĺžka čiarkovania musí byť lepšia, ako doteraz. Je pozorované, že sa v tomto rade ešte objavujú jedince, ktoré nemajú rovnaké čiarkovanie po obidvoch stranách krídiel a bokov. V rade achátovom (SF), podľa hodnotenia Francisca Grimalta SalvuJ.P. Glémeta, tieto kanáriky vynikajú v celej svojej kráse. Vtáky sú v tomto rade tak vynikajúce, že u tohto typu už vôbec nie sú viditeľné znaky phaeomelanínu. Majú výbornú kresbu a veľmi dobre čiarkovanie na hlave, hrudníku, bokoch a chrbte. Týmto vtákom bol vytknutý jeden nedostatok a to, že u niektorých jedincoch je pozorované čiarkovanie príliš dlhé a široké, ako v čiernom rade. V hnedom rade (SF) je potrebné vylúčiť vtákov s veľkým množstvom phaeomelanínu. Uprednostňujú sa vtáky s malým množstvom phaeomelanínu a s viditeľnou kresbou eumelanínu. Má sa však zlepšiť dĺžka a šírka eumelanínového čiarkovania.

 

Webové stránky o farebných a čiastočne i postavových kanárikoch

Najmladšie spomedzi jaspisových FK sú z rady izabelovej (SF), ale už i tu, u tohto radu, prevyšujú klady nad nedostatkami. O dvojfaktorových (DF) v čiernom rade bolo konštatované, že tieto FK majú vzorovú oxidáciu pier, ale nie  rohových častí. V lipochróme by mal prevládať nazelenalý tón, ale ešte stále sú v tejto kategórii FK vo farbe tónu svitu mesiaca. Ďalšie chyby sú svetlé pazúriky, biele perie, alebo biele oblasti, čo sú dôvody pre diskvalifikáciu. V hnedom rade (DF) je v súčasnosti najslabšie miesto, lebo tu sú vtáky prezentované len vo phaeomelanínovej kresbe. Bolo skonštatované, že v tomto rade budú musieť chovatelia vynaložiť ešte veľa úsilia. V achátovom rade (DF), rovnako ako v achátovom rade (SF) bolo skonštatované, že sú to krásne vtáky, s vynikajúcim dizajnom, kde je vylúčený phaeomelanín. Kresba s vynikajúcou distribúciou je dobre viditeľná na hlave, chrbte, hrudníku a po stranách.
V izabelovom rade (DF) hodnotenie nebolo uvedené, domnievam sa, že pravdepodobne nespĺňajú výstavné kritéria. V závere hodnotiaci vyslovil presvedčenie, že v tomto roku na svetovom šampionáte v TOURS, sa týmto vtákom dostane oficiálneho uznania od O.M.J./C.O.M.

Mgr. Michal Vojník, chovateľ, posudzovateľ, člen Club Européen du canari JASPE www.kanariky-09.eu